บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเหล็ก ของเครือสหวิริยา ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมผลิตเหล็กแผ่นที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี ดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนป้อนสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ด้วย กำลังการผลิตปีละ 652,000 ตัน
 
บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งขึ้นวันที่ 13 มิถุนายน 2532 ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • ปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • ปี พ.ศ. 2539 เริ่มดำเนินการผลิตด้วยกำลังการผลิต 300,000 ตัน ต่อปี
  • ปี พ.ศ. 2547 ขยายกำลังการผลิตเป็น 500,000 ตัน ต่อปี

จากการพยากรณ์ความต้องการบริโภคอันหลากหลายเช่นนี้ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งที่จะวางแผนผลิตเหล็กแผ่นให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ขนาดของเหล็กแผ่นที่โรงงานสามารถผลิตได้ คือ ความหนาระหว่าง 6 มม.-100 มม. ความกว้าง 914 มม.-2,134 มม. และความยาว 2,438 มม.-18,288 มม.