เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นนำระดับโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจโดยการสร้างนวัตกรรมและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
  • ดำเนินการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูง พร้อมด้วยบริการที่ดีกับลูกค้า
  • ปรับปรุงศักยภาพและเสริมสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
  • มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม
  • จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ตามหลักสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
  • สร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้พันธกิจทั้งหมดนี้มีความมุ่งมั่นที่จะให้การดำเนินงานของบริษัทฯนั้นยืนหยัดอย่างมั่นคง (Perpetual Operation) มีอัตราส่วนแบ่งทางการตลาดที่เติบโต(Promotes growth sharing) ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นนำระดับโลก