เหล็กแผ่นถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายนับประการ ได้แก่ การก่อสร้างสะพาน เหล็กโครงสร้าง ลำตัวเรือ โครงสร้างตึกและอาคาร เครื่องจักร ถังก๊าซ ถังน้ำ ท่อน้ำมัน เป็นต้น เหล็กแผ่นที่นำมาใช้ในงานต่างๆ เหล่านี้ก็ย่อมจะมีระดับคุณภาพต่างกันออกไป ซึ่งในแต่ละระดับก็จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว

จากการพยากรณ์ความต้องการบริโภคอันหลากหลายเช่นนี้ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) จึงมุ่งที่จะวางแผนผลิตเหล็กแผ่นให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ขนาดของเหล็กแผ่นที่โรงงานสามารถผลิตได้คือ ความหนาระหว่าง 6 มม.-100 มม. ความกว้าง 914 มม. -2,134 มม.และความยาว 2,438 มม.-18,288 มม. ด้วยศักยภาพของเครื่องจักร ประกอบกับขั้นตอนการควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัด ทำให้โรงงานมีความสามารถในการผลิตเหล็กแผ่นคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้

อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ใช้เหล็กแผ่นหนา ได้แก่

  • อุตสาหกรรมผลิตถังเหล็ก เช่น ถังน้ำมัน ถังแก๊ส ถังเคมี ถังเก็บโมลาส และถังเก็บพืชผลทางการเกษตร
  • อุตสาหกรรมต่อเรือ เช่น เรือบรรทุกสินค้า เรือน้ำมัน เรือบรรทุกแก๊ส เรือบรรทุกคอนเทนเนอร์ เรือโดยสาร
  • อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น โครงสร้างสะพาน โครงสร้างอาคาร โกดังเก็บสินค้า โครงสร้างตัวโรงงาน และโครงสร้างเหล็กอื่นๆ
  • อุตสาหกรรมท่อเหล็ก เช่น ท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งแก๊ส ท่อปะปา ท่อส่งทราย และงานเข็มเหล็กรวมถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล
  • อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล รวมถึงเครื่องจักรสำหรับเกษตร
  • อุตสาหกรรมผลิตหม้อไอน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
  • อุตสาหกรรมทั่วไปที่ใช้เหล็กแผ่นหนา