ในด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทางบริษัทฯ ได้ใส่ใจความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS 18001 ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งทางบริษัทใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและอุบัติเหตุต่างๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและสังคมโดยรอบ

 

แนวคิดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ใช้แรงงานในการทำงาน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทุกคนต้องตระหนักและใส่ใจตลอดเวลา องค์กรต่างๆ จึงตระหนักถึงความสำคัญ ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมรีดเหล็กแผ่นหนา ถือว่าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้

    • ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงไว้
    • ปรับปรุงและป้องกันอันตรายซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปให้แก่พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
    • ให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่อง บุคลากร เวลา งบประมาณ และการฝึกอบรมที่เหมาะสมและเพียงพอ
    • ให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรม ความปลอดภัยต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกพนักงาน เพื่อให้มีการบรรลุตามนโยบาย โดยผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคนคือผู้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด