"SPM รักษ์สิ่งแวดล้อมเริ่มต้นที่ใกล้ตัว"

ในการอนุรักษ์ และป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญ โดยเริ่มต้นที่บริษัทและชุมชนรอบๆ โดยการยึดหลักการพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเราได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังแนวคิดและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม


 

แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันนี้ทุกคนต่างให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของโลก องค์กรต่างๆ ล้วนตระหนักถึงความสำคัญ ภาระหน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทฯ ซึ่งดำเนินกิจกรรมผลิตเหล็กแผ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งมั่นในการผลักดันการดำเนินการควบคุมมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่อง

  • ป้องกันการเกิดมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
  • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
  • ให้การปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก กับบุคลากรของบริษัทเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการควบคุมเกี่ยวกับปริมาณน้ำเสีย อากาศเสีย ของเสียทิ้ง รวมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยลง