1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งจากการประชุมสรุปและจัดทำเป็นเอกสารแจ้ง ติดป้ายประกาศในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการของธรรมาภิบาล

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าชุมชนจะเข้มแข็งย่อมมาจากการร่วมมือกันของทุกฝ่าย การเปิดรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของประชาชนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ย่อมจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือร่วมใจกัน นำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

3. ความโปร่งใส

ความซื่อสัตย์ในการประกอบกิจการและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ก่อให้เกิดความเชื่อถือต่อองค์กร บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการและชุมชน โดยมีการปฏิบัติตามกระบวนการทุกขั้นตอนของการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ ควัน เสียง กากสารพิษเป็นไปตามเกณฑ์ของกฎหมายกำหนด ภายใต้หลักการการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

4. ความรับผิดชอบ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน จึงได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม เทศกาลประจำปีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและประชาชนจัดขึ้น รวมทั้งการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคในการนำไปช่วยเหลือชุมชน และร่วมบริจาคสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนหรือพัฒนาชุมชน เพื่อความเจริญอย่างยั่งยืน ด้วยสำนึกแห่งความรับผิดชอบต่อชุมชน เพื่อให้บริษัทและชุมชนเจริญเติบโตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป

5.นิติธรรม

ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการภายใต้หลักนิติธรรมมาโดยตลอด เนื่องจากตระหนักดีว่าพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีกฏเกณฑ์ มีระเบียบซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อขจัดข้อขัดแย้งในสังคม และสร้างความสมานฉันท์อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน

6. ความยุติธรรม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินงานด้วยความยุติธรรมต่อสังคม รวมถึงเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยการรีไซเคิลน้ำหลังการบำบัดนำกลับมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

7. ยั่งยืน

การบริหารงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ภาครัฐกำหนดไว้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่การบริหารงานไม่สามารถยึดหลักกฎหมายเพียงอย่างเดียวได้  บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าหากต้องการมีการบริหารจัดการที่ดีควรยึดหลักธรรมาภิบาลจึงจะทำให้เกิดผลสำเร็จและสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย  เพื่อร่วมการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมอย่างยั่งยืน