" คุณภาพที่ดีของการปฏิบัติงาน คือการให้บริการของพวกเรา "
 
 
ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา ให้บริการด้านการทดสอบทางกลและทางเคมีของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ  โดยปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบตาม มอก.17025 สาขาการทดสอบแรงดึง และดัดโค้งเย็น จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 0129
 
   
การทดสอบสมบัติแรงดึง
เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าแรงดึงสูงสุด แรงดึงที่จุดคราก ค่าเปอร์เซ็นต์ความยืด และค่าเปอร์เซ็นต์การลดทอนพื้นที่ของเหล็กตัวอย่างที่ส่งมาทดสอบโดยควบคุมอัตราการเพิ่มความเค้นและความเครียด ตามวิธีทดสอบที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์กำหนด
   
การทดสอบการดัดโค้งเย็น
การทดสอบความสามารถในการโค้งงอของชิ้นทดสอบด้วยหัวดัดโค้งขนาดตามมาตรฐานที่กำหนดที่มุม 180 ° จากนั้นจะนำมาตรวจสอบรอยปริ แตก ร้าว ที่ผิวด้านนอกด้วยสายตา

   
การทดสอบสมบัติแรงกระแทก
การทดสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถในการทนแรงกระแทกของเหล็กตัวอย่างที่อุณหภูมิต่าง ๆ ตามมาตรฐานกำหนด ค่าที่สนใจคือ ค่าการดูดซับพลังงานเปอร์เซ็นต์ รอยแตกแบบเปราะ
   
การทดสอบค่าองค์ประกอบทางเคมี
การตรวจสอบหาค่าเปอร์เซ็นต์ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กตัวอย่างโดยวิธี Spark emission spectrometer ซึ่ง ธาตุที่สนใจในกลุ่มเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำคือ C, Si, Mn, P, S, Nb, V, Cr, Mo, Ni, Al, Cu และ N