• ISO 9001:2000 ใบรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ สำหรับโรงงานผลิต และการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนของตลาดในประเทศและการส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ รับรองโดย Lloyd’s Register   Quality Assurance วันที่  27  กรกฎาคม  2542
 • ISO 14001:2004 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตและการขายเหล็กแผ่นรีดร้อน รับรองโดย WIT Assessment วันที่ 18 มิถุนายน 2550
 • TIS 18001:2542 ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของโรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน รับรองโดย MOODY International วันที่ 11 มกราคม 2550
 • ISO/IEC 17025 : 2005ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบของห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา รับรองโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) วันที่ 25 พฤษภาคม 2550

 
 • มีนาคม 2542  ผลิตสินค้าที่ได้รับคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุหสาหกรรม มอก.528-2540
 • กันยายน 2542  ผลิตสินค้าที่ได้รับคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Lloyd Ship Plate , Lloyd Plate Bolier & Perssure Vessel LR/A , 360AR & 410 AR
 • กันยายน 2544 ผลิตสินค้าที่ได้รับคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1479-2541 ผลิตสินค้าที่ได้รับคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1499-2541
 • กันยายน 2548  ผลิตสินค้าที่ได้รับคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Nippon Kaiji Kyokai NK/KA,NK/KB
 • กรกฎาคม 2549 ผลิตสินค้าที่ได้รับมาตรฐานตาม CE Mark (CE Certificate of Factory Production Control)
 • มีนาคม 2550  ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กต่อเรือของฝรั่งเศส BV (Bureauveritas)
 • พฤษภาคม 2550 ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กต่อเรือ DNV (Det Norske Veritas) และ GL (Germanischer Lloyd's)
 • กันยายน 2550 ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กต่อเรือ ABS (American Bureau of Shipping)
 • พฤศจิกายน 2551ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กต่อเรือ KR (Korea Register)
 • กุมภาพันธ์ 2552 ผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์เหล็กต่อเรือ CCS (China classification Society)

 
 • สิงหาคม 2549 ได้รับประกาศเกียรติบัตรการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการโรงงานสีขาว
 • ธันวาคม 2549  การสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
 • 5 มิถุนายน 2550 เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรม "สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก