ยินดีเสนอรายการค่าบริการทดสอบต่างๆ ของห้องปฏิบัติการฯ  ดังต่อไปนี้
 
ลำดับ วิธีทดสอบ รายการทดสอบ ขนาด/กำลังของ
เครื่องทดสอบ
พื้นที่ / ขนาดหัวดัด /
Temp.
ค่าบริการ (บาท)
ทดสอบ เตรียม
1 การทดสอบแรงดึง*
มาตรฐาน JIS Z2241 / EN10002-1
ASTM E8 / ISO 6892-1
ค่า Tensile Strength/Yield Strength
และ %Elongation ของเหล็กแบน,
เหล็กแผ่น, เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ,
เหล็กเส้น, เหล็กข้ออ้อย
50 Tons / 150 Tons
(max.)
(50 to 1200 kN*)
ความหนา / เส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่เกิน 25 มม
300 400-500
ความหนา / เส้นผ่าน
ศูนย์กลางเกิน 25 มม
400 500-600
2 การทดสอบดัดโค้งเย็น*
มาตราฐาน JIS Z2248 / ISO 7438
TIS 244 No.11
ค่าความสามารถในการยืดตัวโดยดัดตัว-
อย่างด้วยขนาดหัวดัดตามมาตราฐานกำหนด
ตรวจสอบพื้นผิวหารอยแตกด้วยตาเปล่า
180 degree
(หัวตัด 6 to 100 mm.*)
หัวดัด =< 15 150 200
15 < หัวดัด =< 45 200 250
45 < หัวดัด =< 100 250 300
3 การทดสอบแรงกระแทก*
Charpy V-Notch
มาตรฐาน JIS Z2242 / ISO 148-1
หาค่าการดูดซับพลังงาน Absorbed Energy
ที่อุณหภูมิต่างๆ ตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึง
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
300 Joule
(0.75 to 235 J*)
อุณหภูมิห้องจนถึง 0 องศา
เซลเซียส
200 600
ต่ำกว่า 0 ถึง -40 องศา
เซลเซียส
300 600
4 การวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบเคมี*
Optical Emission Spectrometer
มาตรฐาน JIS G1253
ทดสอบหาค่าส่วนผสมทางเคมี
ในเหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กเครื่องมือ
FE base : (C,Si,Mn,P,S,
Cr,Mo,Ni,Cu,
Al,Nb,V,N)*
ความหนามากกว่า 4 มม,
พื้นที่หน้าตัดมากกว่า 20x20 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 มม
500/5 ธาตุแรก +
50/1 ธาตุ
50
 
รายละเอียด
 • 1. ระยะเวลาดำเนินการภายใน 7 วันทำงานปกติ กรณีเร่งด่วนภายใน 1-3 วันทำการ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการเตรียมตัวอย่าง
 • 2. รับส่วนลด 10% สำหรับงานทดสอบ 20 ชิ้นขึ้นไปต่อครั้งต่อลูกค้า
  และส่วนลด 15% สำหรับงานทดสอบ 50 ชิ้นขึ้นไปต่อครั้งต่อลูกค้า
 • 3. กรณีเร่งด่วนคิดค่าบริการเพิ่ม 2 เท่าของค่าบริการเวลาปกติ
 • 4. กรณีต้องยุติการทดสอบก่อนกำหนดจะคิดค่าบริการเฉพาะที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามอัตราค่าบริการ การเตรียม/ทดสอบที่กำหนด

 
วันและเวลาทำการ
 • วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.
 
ติดต่อส่งตัวอย่าง หรือสอบถามข้อมูลได้ที่. คุณนฤมล รัตนสกุลชล
ห้องปฏิบัติการโลหะวิทยา บริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
160 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24130
โทรศัพท์ 0-3809-0832-35 ต่อ 800     โทรสาร 0-3853-3247
 
Remark :
 • 1) * = วิธีทดสอบที่ได้รับการรับรองตาม มอก.17025 สามารถดูขอบข่ายทั้งหมดได้ที่
  http://app.tisi.go.th/lab/pdf_test/t0129_t.pdf
 • 2) การทดสอบ / วิธีทดสอบนอกเหนือจากข้อ 1 เป็นไปตามการตกลงกับลูกค้า