CSR-DIW 2552 (2009-09-22)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย

กิจกรรม S.H.E. Week for our life. (2009-07-14)

"กิจกรรม S.H.E. Week for our life." เป็นกิจกรรมภายใต้งานเปิดตัวโครงการ KICK - OFF (CSR-DIW) ของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 หลังจากคุณทวีเดช ปิติชัยชาญกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 และได้ดำเนินงานมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

โครงการ TEACH & TAKE (2009-07-10)

เนื่องจากทางบริษัทฯ มีนโยบายด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนงานพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแนะนำและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถให้กับเยาวชน ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเองในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

งานแห่เทียนวันเข้าพรรษา (2009-07-10)

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ทางบริษัทฯ ได้ร่วมงานแห่เทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนบางปะกง ในโอกาสวันเข้าพรรษาซึ่งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรวมทั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมกันมากมาย

Walk Rally Activity 2009 (2009-07-04)

ด้วยบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอยู่อย่างเท่าเทียมกันในสังคมและการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

งานประเพณีวันสงกรานต์ (ไหว้ศาลพ่อปู่) (2009-04-17)

เมื่อวันที่ 16 - 17 เมษายน 2552 เป็นประเพณีวันสงกรานต์ของคนไทย ชุมชนบางปะกง หมู่ 14 ได้จัดงานประเพณีประจำปีขึ้น เช่น งานรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ งานไหว้พระประจำปี 2552 ณ วัดใหม่สงเคราะห์ราษฎร์ (วัดผีขุด) และงานไหว้ศาลพ่อปู่

การสร้างความตระหนักและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (2009-04-10)

ทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นสำนึกการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานในองค์กร และผู้สนใจ ในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์และช่วยกันพัฒนาสังคม ชุมชนในด้านต่างๆ

CSR - DIW 2551 (2009-04-09)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับ มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 2552 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อสัมมนาและอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกว่า 110 แห่งทั่วประเทศ

Coaching CSR-DIW (2009-04-09)

การเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีการ Kick – off ไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 นั้น ทางคณะผู้ตรวจสอบได้กำหนดแนวทางและจัดทีมวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากทางสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เข้ามาช่วยแนะนำแนวทางในการดำเนินงานตามหัวข้อหลักของ CSR – DIW

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก) (2008-10-02)

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มภาคตะวันออก) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 เพื่อดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยมุ่งในการปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสูงสุด

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เข้ารับธง โครงการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (2008-09-02)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีรับมอบธงและเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์ เป็นที่เรียบร้อย โดยในจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 อุตสาหกรรมด้วยกัน ซึ่งบริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 5 ของ จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนการจัดสร้างอาคารจัตุรมุข (2008-09-02)

คุณทวีเดช ปิติชัยชาญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสหวิริยาเพลทมิลจำกัด (มหาชน) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 เพื่อมอบเงินแ จำนวน 500,000 บาท พร้อมกับรับของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Total 58 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>

สำหรับเจ้าหน้าที่