CSR-DIW Continuous Awards 2011 & CSR DIW In Supply Chain Awards 2011 (2011-10-28)

สหวิริยาเพลทมิล ขยายเครือข่ายดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยา ที่เป็นบริษัทคู่ค้า ในการเข้าร่วมโครงการ CSR 2011

บริจาคโลหิตร่วมกับเทศบาลตำบลบางปะกง (2011-10-07)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับเทศบาลตำบลบางปะกง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

การเผยแพร่การดำเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (2011-10-01)

ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในปี2551 ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เนื่องในโอกาสวันเด็ก ประจำปี 2554 (2011-10-01)

กิจกรรม Teach & Take เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้และกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สหวิริยามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (2011-10-01)

เนื่องด้วยปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัย ในหลายพื้นที่ ทางบริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บี.พี.ไวร์ร็อท จำกัด จึงได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมร่วมกับหลายหน่วยงานราชการในพื้นที่บางปะกง เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือต่อไป

สนับสนุนถังเก็บน้ำจุลินทรีย์ ให้กับเทศบาลบางปะกง (2011-09-30)

สนับสนุนถังเก็บน้ำจุลินทรีย์ ให้กับเทศบาลบางปะกง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

Clean up World Day 2011 (2011-09-26)

17 กันยายน 2554 เป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล โดยทางบริษัท สหวิริยาเพลทมิลจำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์และสนับสนุนทงบประมาณในการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ณ วัดกลางบางปะกงด้วย

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (2011-09-26)

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่แนวทางของการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“ คืนชีวิต คืนผืนป่า คืนโลมา สู่สายน้ำ (Cleanup World Day) ” ” ครั้งที่ 2 (2011-09-17)

“ คืนชีวิต คืนผืนป่า คืนโลมา สู่สายน้ำ (Cleanup World Day) ” ” ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2554 โดยมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกาษาเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย

SPM ร่วมสนับสนุนงบประมาณสร้างฝายชะลอขยะ (2011-09-05)

SPM ร่วมสนับสนุนงบประมาณสร้างฝายชะลอขยะ ร่วมกับครือข่ายเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งบางปะกง

S.H.E.Week for our life 2011 (2011-07-28)

กิจกรรม S.H.E.Week for our life 2011 เป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนภายในองค์กร

ทูลเกล้าถวายฯ โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการ To be number One (2011-07-14)

เมื่อวันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2554 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ได้เสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น To be number One ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

Total 66 Record : 6 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

สำหรับเจ้าหน้าที่