โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจของชุมชนชายฝั่งเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ วัดคงคาราม(บน) อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา