SPMเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ"โครงการ ๑๐๑ อาชีพ"  
ทางบริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชภิเษก ที่ทางสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดขึ้น ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัด ฉะเชิงเทรา (ทาสีรั้วโรงเรียน ตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และบริการตัดผมให้นักเรียน)