โครงการ จัดสร้าง บ้านปลา แหล่งอาหารโลมา หน้าวัดคงคาราม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน  
บริษัทสหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้นำพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ จัดสร้าง บ้านปลา แหล่งอาหารโลมา หน้าวัดคงคาราม เทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เป็นกิจกรรมส่งเสริมการจัดรูปแบบวนศาสตร์ชุมชน (ส่งเสริมการจัดการรูปแบบการมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการโดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วันที่ 9 สิงหาคม 2559