สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ปูแสม  
สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์ปูแสม โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน 10,000 บาท ในการจัดกิจกรรม เป็นประจำทุกปี ให้กับชุมชนหมู่1 ต.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา