โครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรระบบนิเวศน์ทรัพยากรชายฝั่งแหล่งหากินโลมา ป่าชายเลน สัตว์น้ำ  
โดย SPM ได้จัดวิทยากรบรรยายเรื่อง "ความรับผิดชอบต่อสังคม" เพื่อสร้างเครือข่าย CSR ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น พร้อมกับแนะนำโครงการไข่เค็มฝุ่นเกลือ ของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 14 ซึ่งเป็นโครงการสร้างอาชีพที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุน พร้อมสินค้าตัวอย่างให้กับผู้เข้าร่วมงาน และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และลดโลกร้อน พร้อมเกมตอบคำถามและของรางวัลต่างๆ โดยกิจกรรมในวันนี้มีประชาชน องค์กรเอกชน และนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายอย่างมากมาย พร้อมนายกเทศบาลตำบลบางปะกง และนายกเทศมนตรี บางปะกงพรหมเทพรังสรรค์กล่าวเปิดงาน