Walk Rally Activity 2011 (SPM)  
กิจกรรม Walk Rally Activity 2011 สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร ให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นำ และส่งเสริมเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น