บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 273,000 บาท  
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 273,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการวางท่อน้ำประปาเข้าสู่ชุมชนหมู่ 14 บ้านคลองผีขุด โดยเล็งเห็นความสำคัญของการอุปโภค บริโภคที่ถูกสุขอนามัยและถูกสุขลักษณะเป็นสำคัญ