SPM ร่วมกับ SSS และ SHB บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนสงเคราะห์ผู้พิการทางสายตา พญาไท  
SPM ร่วมกับ SSS และ SHB บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนสงเคราะห์ผู้พิการทางสายตา พญาไท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปประดิษฐ์สื่อการเรียนการสอนอักษรเบลล์ให้กับผู้พิการทางสายตาได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป