นักเรียนและคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าเยี่ยมชม บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)  
นักเรียนและคณะครูโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน 100 คน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักในการให้ความสำคัญ และรู้จักหน้าที่ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าต่อไป