โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำบางปะกง  
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคประชาชนเพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำบางปะกง ร่วมกับ มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองได้ พอกิน พอใช้ พออยู่ มีอากาศบริสุทธิ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า รวมถึงการจัดการขยะในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง โดยมีการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นศาสตร์ของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สู่ท้องถิ่น จึงจัดให้มีการฝึกปฏิบัติลงมือทำจริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้จริง