"โครงการบ้านปลา ธนาคารปู"  
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการบ้านปลา ธนาคารปู" และสนับสนุนงบประมาณเงิน จำนวน 5,000 บาท จัดทำกระชังอนุบาลพันธุ์ปลา มอบให้กับทางชุมชนบ้านบน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา