กิจกรรมการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 1  
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการท่าเทียบเรือสหวิริยาเพลทมิล ต่อขอบเขตงานการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินการท่่าเทียบเรือสหวิริยาเพลทมิล รูปแบบการรับฟังความคิดเห็นของโครงการ ประกอบด้วย (1) การจัดประชุมกลุ่มย่อยไม่เกิน 25 คน/เวที จำนวน 11 เวที และ (2) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live โดยดำเนินการ เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2564