เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อม  
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 ทางบริษัทฯ ได้เข้าเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อม "แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะฉุุกเฉินจากอุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์