คำแนะนำ  กรุณากรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์และตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา (ปรับปรุง21/03/2017)
วันที่สมัคร  
*
ตำแหน่งที่สมัคร  *
เงินเดือนที่ต้องการ  บาท/เดือน  (กรอกเป็นตัวเลข)*
   
รายละเอียดส่วนตัว
   
ชื่อ - สกุล  *
อายุ  ปี*
เบอร์มือถือ  *
สถานภาพ  โสด สมรสแล้ว
น้ำหนัก  กิโลกรัม
ส่วนสูง  เซนติเมตร
วัน/เดือน/ปีเกิด 
บัตรประชาชนเลขที่  *
ออกให้ ณ อำเภอ 
จังหวัด  *
เชื้อชาติ 
สัญชาติ 
ศาสนา 
ที่อยู่ตามสำเนา 
ทะเบียนบ้าน 
ที่อยู่ปัจจุบัน  *
โทรศัพท์บ้าน 
ประวัติการศึกษา
   
จบการศึกษาสูงสุด  *
วุฒิการศึกษา  *
สาขา  *
เกรดเฉลี่ย  *
ชื่อสถานศึกษา  *
ความสามารถพิเศษ 
   
ประวัติการทำงาน
       
ชื่อบริษัท ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง ตำแหน่ง
เงินเดือนที่ได้รับ บาท/เดือน (กรอกเป็นตัวเลข) เงินเดือนที่ได้รับ บาท/เดือน (กรอกเป็นตัวเลข)
ระยะเวลา (เช่น 1 ปี,10 เดือน) ระยะเวลา (เช่น 1 ปี,10 เดือน)
หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ
สาเหตุที่ลาออก สาเหตุที่ลาออก