Sahaviriya Plate Mill PCL has donated 273,000 Baht